Lees hier de nieuws- en blogberichten van de Bredebieb.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Visie Bredebieb op innovatie

bredebieb-def-CMYK logo

Innovatie is nodig als meer van hetzelfde niet meer werkt.

Graag ontvangen we jullie input op onderstaande visie! 

Bibliotheken gaan gebukt onder een oude formule van ‘boekenbieb’ in een sterk veranderend speelveld.
Innovatie gaat om het vanuit je kernopgave en –kwaliteiten zodanig herpositioneren in dit speelveld dat je weer relevant bent.
Dat kan alleen door via het opbouwen van inzichten de vraagstukken waar de bibliotheek ertoe kan doen te reframen.
Dat kan alleen in cocreatie met de eindgebruiker en de direct betrokken partners.
Om van A naar B te komen heb je de inzichten van B nodig en vergt dat handelen vanuit de wetten van B.

Quote van Henry Ford: als ik mijn klanten had gevraagd welke innovatie men wilde dan reden we vandaag in een luxe paard-en-wagen.

Het urgentiebesef is groot: bibliotheken hebben een grote innovatieopgave. Er is geen tijd te verliezen.
Ons stelsel heeft de geur van innovatie nodig.

Dat vergt:

 • Een heldere rolverdeling
 • Focus
 • Commitment
 • Het besef dat het niet meer van deze tijd is om te denken dat een organisatie – in dit geval de bibliotheek – in staat is om vraagstukken alleen op te pakken. Niemand kan het meer alleen. Cocreatie met de eindgebruiker en het aangaan van coalities, waarin interdisciplinair wordt gewerkt, zijn inmiddels mainstream geworden. Er is geen alternatief. Daar moet naar gehandeld worden

Innovatie moet plaats vinden in het primair proces van de openbare bibliotheken. Alle inzet in het stelsel moet daarop gericht zijn.

Noch centralisatie, noch een laat-duizend-bloemen-bloeien-aanpak zijn effectief.

Wat zal werken en wat we met zijn allen nodig hebben: een werkwijze waarin KB en VOB in directe verbinding staat met de openbare bibliotheken.
Benut de lokale energie en dynamiek waar die is.
Wij stellen voor om communities of purpose te creëren.
KB, VOB en bibliotheken organiseren zich langs een aantal majeure maatschappelijke thema’s.
De prioriteiten moeten legitimatie vinden in:

 • Politieke en maatschappelijke urgentie;
 • Vermoeden dat de openbare bibliotheek hier een relevante bijdrage aan kan leveren;
 • de positionering van de openbare bibliotheek moet relevant, onderscheidend en authentiek zijn;
 • innovatie op lokaal niveau kan alleen als er op andere schaalniveaus (regionaal, landelijk) interventies plaatsvinden.

Rolverdeling in de community:

 • Openbare bibliotheken brengen lokale/regionale input in rond het betreffende vraagstuk. Wat speelt er? Wat is het probleem? Hoe kan de bibliotheek met andere partijen daar een antwoord geven? Welke inzichten zijn over de eindgebruiker? Wat zijn de obstakels die overwonnen moeten worden?
 • KB en VOB verrijken dit met landelijk ontwikkelde inzichten, signalen en relevant instrumentarium uit hun (internationale) netwerk;
 • Samen wordt een innovatieproces ontworpen waarin op lokaal, regionaal en landelijk niveau in samenhang stappen worden gezet om van A naar B te komen. Hierbij kan de lobbykracht van de VOB en de organisatiekracht van de KB ingezet worden;
 • Openbare bibliotheken geven aan of en hoe zij ondersteuning nodig hebben van POI’s;
 • De daadwerkelijke innovaties die uit de communities of purpose voortvloeien zijn altijd situationeel (rekening houdend met de lokale context) georganiseerd. “Wat goed is voor de een, is goed voor de ander” is een doodlopende weg als het gaat om innovatie;
 • De community of purpose kan op landelijk niveau wel formules of bouwstenen ontwikkelen die de slagkracht van de lokale bibliotheek vergroten. Niet dichtgetimmerd. Wel met ruimte voor de lokale context. Het gaat hier ook expliciet in bouwstenen als:

o Ondersteuningdoordelandelijkeict-infrastructuur;
o Werken vanuit één gemeenschappelijke landelijke programmering (zonder dat dit een keurslijf is);
o Inrichten van de juiste governance op elk niveau om de innovatie lokaal gerealiseerd te krijgen;

 • Bovenlokaal instrumentarium, onderzoek, distributie, disseminatie kunnen een toegevoegde waarde hebben, maar moeten altijd gerelateerd zijn aan de inzet van de community of purpose. Dit mag nooit een legitimatie zijn voor een top-down aanpak. Alles wat hier niet aan voldoet is bestuurlijke drukte en daarom overbodig. Deze aanpak start immers niet in de systeemwereld, maar bij het aansluiten op de behoefte van de burger en de toegevoegde waarde die openbare bibliotheken kunnen leveren vanuit hun kernopgave en -kwaliteiten;
 • De KB legt over de concrete invulling verantwoording af aan het ministerie van OCW, de VOB aan haar leden en de POI’s aan de provincies.

Er zijn slechts twee schaalniveaus waarop aan innovatie gewerkt wordt ten behoeve van de slagkracht van de lokale openbare bibliotheek:

 • De community of purpose onder leiding van een bibliotheekbestuurder met ambitie en relevante kwaliteiten aangaande het vraagstuk
 • De lokale openbare bibliotheek

Het huidige proces en de opbrengsten voor de Innovatie Agenda dragen niet bij aan de dynamiek die het stelsel zo hard nodig heeft.

Wij willen, net zoals de KB, komen tot een gemeenschappelijke taal en een gemeenschappelijke aanpak.
We hebben niet de verwachting dat het huidige concept-stuk van tafel gaat, al zou dat wel beter zijn.
Met de wil om samen in het stelsel stappen te zetten met inachtneming van de eigenheid van ieders eigen biotoop, geven wij in dit stuk onomwonden aan dat we af moeten van dergelijke systemische en bestuurlijke processen.
We staan al op een nieuw speelveld met zijn allen, nu moeten we ernaar handelen.

Als Bredebieb zullen wij ons daarom committeren aan een relevant innovatieproces.

Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen we en willen we niet wachten. We reiken de hand naar KB en VOB om samen te doen wat nodig is.
We willen samen met KB en VOB nu de juiste stappen zetten ten behoeve van het hele stelsel van openbare bibliotheken.

Onze houding is constructief, kritisch, ondernemend en gericht op een scherpe focus.

Ons stelsel is compact.
De lijntjes zijn kort.
De wet biedt ons ruimte.
Er is weinig nodig om samen slagvaardig te zijn. Laten we die handschoen samen oppakken!

 

Bredebieb Academy: editie 2 start 14 april

Module 1 van de eerste editie van de Bredebieb Academy is succesvol van start gegaan. De deelnemers van de vijf bibliotheken hebben het als erg interessant en nuttig ervaren (zie onderstaand de reacties op de eerste module).
Vanwege de vele animo vanuit de bibliotheken is besloten om zo snel mogelijk de tweede editie vorm te geven. De tweede editie start op 14 april, meer informatie hierover vindt u op de website daar kunt u zich ook inschrijven.

BBA

Reacties van de deelnemers op de eerste module

De volgende bibliotheken hebben deelgenomen aan de eerste editie van de Bredebieb Academy:

 • Utrecht
 • De Tweede Verdieping (Nieuwegein)
 • Venlo
 • FlevoMeer
 • AanZet

Futuroloog Wim de Ridder heeft de deelnemers meegenomen in zijn brede kijk op de wereld en de innovatie die hij ziet aankomen. 

Denk eens na over de opgave van de bieb in een samenleving waarin technologische ontwikkelingen ervoor zorgen dat mensen steeds meer zelf kunnen doen… Focus je als bibliotheek op de eindgebruiker en ontwerp je dienstverlening vanuit een gedeeld doel met de eindgebruiker.

Kerndocent Maarten Crump is op basis hiervan met de deelnemers naar hun ambitie en doelen gaan kijken, zodat zij een stip op de horizon kunnen bepalen in de wereld van morgen.

Wat gebeurt er als de visie alleen maar over je eigen bibliotheek gaat en niet over de omgeving waarin je actief bent? Hoe sluit je concreet aan op wat er in jouw werkgebied speelt?

In de avondsessie zijn de deelnemers onder begeleiding van Pascal Budding (strategisch adviseur gemeente IJsselstein) uitgedaagd om te kijken naar hoe zij deze ambities en doelen waar kunnen maken en wat daarvoor nodig is? Kan de bibliotheek dat alleen? Met welke partijen moeten ze samenwerken? 

Hoe wordt een bieb die aan het subsidie-infuus van de gemeente hangt een strategische partner en innovator van- en voor de gemeente?   

”Ik ben geïnspireerd geraakt om vanuit het denken van Wim de Ridder te komen tot extra vernieuwende output richting de Bredebieb.”

”We kunnen direct de input concretiseren en fijn om de bibliotheek in een ander perspectief te zien”

 

Bredebieb Academy

Bredebieb en Universiteit Twente hebben in co-creatie een programma ontworpen voor openbare bibliotheken. Het innovatieprogramma van de ‘Bredebieb Academy’ heeft tot doel om alle openbare bibliotheken in Nederland en België in staat te stellen slagvaardig te opereren en de bibliotheekorganisaties een ontwikkelimpuls te geven. De Bredebieb Academy werkt op basis van ‘action learning’: geen theoretische colleges maar kennis van experts van de universiteit, ondernemers en daarbuiten en deze direct toepassen op de vraagstukken die de deelnemers inbrengen.

In vier stappen worden de ingebrachte vraagstukken in een hoog tempo met state-of-the-art kennis doorontwikkeld.

De persoonlijke ontwikkeling die men tijdens het programma doorloopt heeft tot doel dat men in staat is zelfstandig een herziene strategie te ontwikkelen en te implementeren om de traditionele bibliotheek te transformeren tot een waardevolle eigentijdse bibliotheek in het hart van de samenleving.

Meer informatie

Voor meer informatie kunnen wij bij u langs komen voor een afspraak of kunt u telefonisch terecht bij: Maarten Crump of op de website van de Bredebieb.

Lelykracht en de rol van de bibliotheek

The Alignment House heeft met kunst- en cultuurcentrum Kubus, FlevoMeer Bibliotheek, Welzijn Lelystad en Sportbedrijf Lelystad een overkoepelende positionering ontwikkeld die optimaal invulling geeft aan de gezamenlijke rol en functie in Lelystad. Dit project heeft afgelopen week de media bereikt en zorgt voor veel reuring in Lelystad.

Lelykracht

De vier organisaties presenteerden vorige week samen ‘Lelykracht’.

Lelykracht is een initiatief om met inwoners activiteiten te ontwikkelen die aansluiten bij de behoefte van inwoners en de maatschappelijke opgave. Lelykracht brengt cultuur, sport, kennis en gezondheid samen met als doel een structurele bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de stad en haar inwoners.

Met de Lelystedelingen wordt nu vormgegeven aan de programma’s. Vanaf januari zullen deze zichtbaar gaan worden in Lelystad.

”Trots op jezelf en de stad, samen sterk, dat is Lelykracht, ‘aldus Wiersma.

Lees meer…

Don’t save the library, save the world instead

Don’t save the library, save the world instead
Een citaat van de welbekende David Lankes.

Het zal niemand ontgaan zijn dat we te maken hebben met een forse stroom aan vluchtelingen. Wat begon met gevaarlijke boottochtjes over de Middellandse Zee, transport per vrachtwagens door Europa en een run op de Kanaaltunnel, heeft inmiddels ook ons land bereikt. Duidelijk is dat we niet met een tijdelijke piek te maken hebben. De komende jaren zullen we om moeten gaan met deze nieuwe werkelijkheid.

De vraag is: wat heeft de bieb hiermee te maken? En: lokaal doen biebs al veel – en steeds meer – voor vluchtelingen. Is dat niet voldoende?

Lees meer…

Dorpsgesprekken in Neder-Betuwe als input voor bibliotheekbeleid, met steun Bredebieb-community

Vorige week woensdag, 7 oktober, is in Neder-Betuwe de eerste crash-visit gehouden. Hieronder vindt u het verslag dat Wim Keizer namens Bibliotheekblad heeft gepubliceerd van deze sessie.

                 
Naamloos

‘Ik heb ze heel nuttig gevonden, die één-op-één-gesprekken. We kregen veel informatie over Neder-Betuwe. De centrale thematiek is toch wel hoe we in deze gemeente met alle groeperingen in gesprek komen en daar zie ik ook een rol voor de bibliotheek in.’ Mening van Gaby Lafeber, directeur Bibliotheek Rivierenland, tijdens een door haar en de Bredebieb-community op 7 oktober georganiseerde ‘crash-visit’ (= snel bezoek) in het dorpshuis van Kesteren, één van de Neder-Betuwse kernen. ‘Wat we nodig hebben zijn onderwerpen die de hele lokale gemeenschap (zuiloverstijgend) raken (wat speelt hier?), en die juist door een onafhankelijk/neutraal instituut als de bieb – op basis van adequate informatievoorziening – goed opgepakt, belicht en geagendeerd kunnen worden,’ zo vond Lafeber verder.

 

Lees meer…