Lees hier de nieuws- en blogberichten van de Bredebieb.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

AVG en de bieb: noblesse oblige

Op 25 mei 2018 treedt de AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) na 2 jaar voorbereidingstijd volledig in werking. Dit is de “nieuwe wet op de Privacy” als opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Deze Europese richtlijn gaat over hoe organisaties omgaan met persoonsgerelateerde informatie. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor elke organisatie. Heeft de openbare bibliotheek niet vanuit zijn bestaansrecht de plicht om zelf op orde te zijn: noblesse oblige!

De AVG gaat niet alleen over beheer en verwerking van persoonsgegevens (NB het versturen van een mail alleen al bevat meerdere persoonsgegevens), maar ook over hoe een organisatie handelt in geval van een ‘datalek’.

Wij zijn al maanden bezig met diverse experts op dit gebied om ons voor te bereiden op de inwerkingtreding van de AVG. We weten wat het betekent voor openbare bibliotheken en zijn zelf al zo goed als klaar.

 

Onze kennis vertaald naar de bibliotheekbranche delen we graag met u in de Masterclass AVG.

U krijgt handvatten hoe om te gaan met persoonsgegevens conform de nieuwe wetgeving, wat mag wel en wat mag niet. Wat moet er gebeuren als er een datalek ontstaat? Hoe vraagt u toestemming aan uw leden om de persoonsgegevens ook te gebruiken voor informatie die u wilt toesturen aan hen, bijvoorbeeld met marketingacties en het gebruik van Mosaic? Hoe zien de (interne) procedures en de verplichtingen eruit, die de AVG met zich meebrengt richting uw leden? Welke sancties staan erop als de bibliotheek de wetgeving overtreedt? Kortom: Hoe kan ik per 25 mei 2018 AVG proof zijn!

 

Praktisch:

Op 14 maart 2018 van 13.00 – 17.00 uur is de een masterclass AVG.

Kosten: Leden € 375,- excl. BTW. Niet-leden € 450,- excl. BTW.

Inschrijven via Viadesk (Bredebieb-leden) of j.maagdenberg@alignmenthouse.nl

Waarom een Krachtig Verbindend Doel?

IMG_2881

Voor de meeste gemeenten staan de verkiezingen voor de deur. Gemeenten sluiten daarmee een collegeperiode af waarin ze kennismaakten met een nieuw speelveld met alle bijbehorende nukken, grillen en opstartproblemen. Het sociaal domein.

Ga eens naar de site van drie willekeurige gemeenten en download eens het collegeakkoord van destijds. Wat direct opvalt is dat een nieuw jargon zijn intrede deed met containerbegrippen die niet nader werden ingevuld. Als lezer werd je geconfronteerd met termen als eigen kracht, keukentafelgesprekken, participatiesamenleving en preventie. Containerbegrippen die nauwelijks nader werden ingevuld, maar waarvan we wisten: daar zal het allemaal om gaan.

Als je terugkijkt naar de stemwijzers uit die periode valt op dat allerlei standpunten de revue passeerden, behalve die te maken hadden met het sociaal domein. Politieke partijen wisten niet wat er op hun af zou komen en konden dus geen onderscheidende standpunten innemen die jou als stemmer zou helpen om je keuze in het stemhokje te bepalen. Wel hield iedereen zijn hart vast bij deze transitie: met minder geld moesten gemeenten hun plek in dit nieuwe speelveld verwerven.

We zijn nu 4 jaar verder. Natuurlijk is er de nodige averij opgelopen. Denk alleen al aan de pgb’s of de jeugd-ggz.

We zijn er achter gekomen dat deze transitie (het deugdelijk neerzetten van het speelveld) langer duurt dan verwacht en de eigen kracht van de burger niet onbegrensd blijkt te zijn.

Vooralsnog is het sociaal domein in gemeenteland een blijvertje. Over een paar jaar komt daar de Omgevingswet nog bij. Een operatie die velen malen complexer is dan de transitie van het sociaal domein. Wel met als wenkend perspectief het verbinden van de wereld van de mens met die van de ruimte waarin hij zich begeeft. Over 5 jaar zullen sociaal domein en ruimtelijke ordening bijvoorbeeld veel minder gescheiden werelden zijn.

Tegelijkertijd zijn er op de achtergrond twee zaken duidelijk geworden:

  • De opgaven waar het echt om gaat in het sociaal domein zijn dermate groot en complex dat ze niet begrensd worden door één stelsel en te delegeren zijn aan één uitvoeringsorganisatie. Gecombineerd met het financiële kader dwingt dit gemeenten om het speelveld anders aan te vliegen. Gemeenten werken meer en meer vanuit opgaven in plaats van regelgeving. Door vanuit opgaven te werken gaat het niet meer om het 1-op-1 subsidiëren van partijen en initiatieven, maar vergt dit een visie op de samenhang: wat zijn de grootste opgaven in mijn gemeente, welke partijen heb ik daarvoor nodig en hoe spelen ze elkaar de bal toe? Als een kip-zonder-kop laaggeletterdheid bestrijden in je eentje zit er niet meer in. Wat ook niet werkt: vanuit de strijd om schaarse middelen institutioneel met verwante partijen polderen om samen tot een optimum te komen.
  • Data is steeds meer voorhanden en steeds beter ontsloten. We kunnen veel meer weten over ons gebied dan 5 of 10 jaar geleden. Zie alleen al de tools die CBS en VNG (zie bijvoorbeeld nl) maken voor gemeenten, die ook heel bruikbaar zijn voor biebs. Gemeenten zullen meer dan voorheen de impact gaan meten van de inzet die je levert als bieb. Risico is dat je in een ingewikkelde outcome-brij terecht komt met onbetaalbare monitoring en een nieuwe bureaucratie. Dat is niet nodig. Je kan het simpel houden door zo eenvoudig mogelijk na te denken over de impact die je kan leveren. Hoe? Dat zal volgen in een andere bijdrage

In de komende collegeperiode zal het speelkwartier over zijn voor gemeenten. Waar ze afgelopen 4 jaar met vallen en opstaan kennis hebben kunnen maken met het sociaal domein, is duidelijk dat we een nieuwe fase ingaan.

Kern van de komende collegeperiode: impact en vitale coalities. Gemeenten zullen de majeure opgaven scherper in kaart moeten brengen. Daarvoor beschikken zij over voldoende middelen. Gemeenten zullen rond de opgaven een elftal moeten creëren dat staat als een huis. Belangrijk wordt: waar zetten op in, wat is mijn rol, hoe verhoud ik me tot de anderen en hoe zorgen we samen voor maximale impact?

Deze beweging zal de voorbode zijn van wat in jargon ‘van transitie naar transformatie’ wordt genoemd: komen in een situatie waarin de leefwereld in plaats van de systeemwereld centraal staat.’ Systemen moeten dienend zijn aan mensen en niet andersom.

 

Wat betekent dit nu voor biebs?

2018 zal het jaar worden van collegevorming. Een eerste collegejaar is een relatief beleidsarm jaar. Dit is het jaar dat je in staat stelt om je op een nieuwe manier te verhouden tot de opgaven in de gemeenten, partners en de gemeente zelf.

De wettelijke en financiële kaders zijn bekend bij de gemeente. Als bieb kan je het verschil maken door vanuit inzichten van de inwoners voor jezelf een scherp beeld te krijgen over waar het nu exact in je gemeente om gaat. Kijk dus naar de olifant (het gebied en de mensen) en vorm vanuit daar een visie op de grootste toegevoegde waarde die je kan leveren.

Tot op de dag van vandaag handelen we nog te veel op basis van aannames en veronderstellingen. Je zal het verschil maken met harde inzichten.

Het hebben van een goed feitenfundament maakt je een aantrekkelijke en relevante partij voor de gemeente en helpt enorm bij het opbouwen van vitale coalities.

De kunst van het vak is nu het lef hebben om de inzichten die je hebt tot de absolute essentie te herleiden. Zo kwamen wij er voor de positionering van het Huis van de Stad in Rijswijk (de gemeente wil van het oude stadhuis een Huis van de Stad maken. Leuk natuurlijk. De vraag was: wat is het? Wanneer is dit meer dan een gebouw, maar een concept dat impact zal leveren voor Rijswijk en haar inwoners) na de opbouw van het feitenfundament achter dat wat Rijswijk onderscheidend en relevant maakt de relatie is tussen een zeer compacte stad (veel mensen die dicht op elkaar wonen) omringd door zeer veel groen in een sterk verstedelijkt gebied. Tegelijkertijd is het groen saai (‘kijkgroen’ in plaats van ‘doegroen’), leven de mensen langs elkaar heen en zijn georiënteerd op het omliggende gebied (Delft en Den Haag), omdat daar de voorzieningen beter zijn en er meer te doen is.

Het Huis van de Stad heeft daarom als opgave om alles te doen wat bijdraagt aan het verbinden van de inwoners met elkaar en hun omgeving. Bewoners van het Huis van de Stad worden naast de gemeente zelf de bieb, welzijn en cultuurorganisatie Trias.

Wat we hier hebben gedaan is het formuleren van een Krachtig Verbindend Doel (‘KVD’). We hebben het feitenfundament, bestaande uit niet alleen kwantitatieve analyses en deskresearch, maar ook diepteinterviews in Rijswijk herleid tot de absolute essentie.

Het gevolg hiervan is dat zowel publieke als private partijen zich herkennen in dit doel. De bank, de omroep, de corporaties, de kinderopvang, het onderwijs. Allemaal partijen die willen aanhaken omdat dit KVD ook speelt in de opgaven waar zij mee zitten. Van de school die aangeeft dat kinderen kunnen langlaufen door de hondenpoep en daarom maar naar speeltuintjes in Ypenburg gaan tot de bank die aangeeft dat als er geen binding met het gebied is de investeringsbereidheid van ondernemers ook beperkt is.

We konden alleen tot dit Krachtig Verbindend Doel komen door het gebied en haar inwoners als vertrekpunt te nemen.

 

 

Bredebieb gaat lokaal voor maximale impact

NaamloosOp dinsdag 7 november 2017 kwamen de leden van de Bredebieb bijeen in de pastorie van Oudewater, het kantoor van The Alignment House. Aan de hand van een grondige analyse van de opgave waar openbare bibliotheken in Nederland de komende jaren voor staan, is een glocal aanpak ontwikkeld om in 5 heldere stappen de impact lokaal te realiseren die bij een bieb past.

Deze vijf stappen bestaan uit public intelligence, maatschappelijk merk, vitale coalitie, programma voor de stad en maatschappelijke businesscase. Deze werkwijze helpt de lokale bibliotheek tot maximale impact te komen. De inrichting van de Bredebieb is hierdoor ingrijpend gewijzigd. De Bredebieb is – ook financieel – laagdrempeliger geworden. Alle bibliotheken die nieuwsgierig zijn naar ons krachtigste verbindende verhaal, kunnen vanaf nu op verschillende manieren kennismaken en meedoen met de Bredebieb. Ook aan niet-leden is gedacht, zij kunnen zich inschrijven voor onder andere masterclasses, thematafels en een studiereis.

De Bredebieb koestert de variatie van verbonden bibliotheken en speelt in op deze kracht. Dat doet de Bredebieb door een programmering uit te rollen voor 2018 die ingericht is langs twee lijnen die onlosmakelijke met elkaar verbonden zijn: duiden en denken, leren en doen. Hiermee bouwen we voort op ons fundament, ontstaan op 18 september 2013. Dit fundament maakt van de Bredebieb het enige collectief in ons land dat alles doet wat nodig is om lokaal relevant te kunnen zijn. De impact van de Bredebieb in de afgelopen vier jaar is daar het bewijs van.

NBD Biblion en the Alignment House lanceren 6 programma’s 

NBD TAHNBD Biblion en the Alignment House hebben de handen in één geslagen om in samenwerking met partners het ‘vliegwiel voor innovatie’ te vormen voor de Bibliotheekbranche. Deze zomer lanceren zij de eerste zes pilots van programma’s. Het doel van deze programma’s is de bibliotheek te ondersteunen om lokaal sterker in positie te komen.

De zes programma’s zijn gericht op verschillende doelgroepen en op een variëteit aan thema’s: mantelzorg, privacy, opvoeding, lifestyle, laaggeletterdheid en talentontwikkeling. Bekijk hier de programma’s!

NBD Biblion en the Alignment House ontwikkelen programma’s die voldoen aan drie criteria. De programma’s:

  • brengen de bibliotheek lokaal in positie op maatschappelijke vraagstukken, in het sociaal- of cultureel domein
  • brengen duurzame (externe) financiering op gang
  • zijn ontwikkeld vanuit de behoeften van de eindgebruiker

We nodigen iedereen in het stelsel nadrukkelijk uit om mee te doen zodat we gezamenlijk een constructieve bijdrage kunnen leveren aan de nodige innovatie in de branche en bibliotheken support te kunnen geven in hun lokale uitdagingen.

Voor twee programma’s zijn we nog op zoek naar bibliotheken die mee willen ontwikkelen namelijk: Privacy en Krachtpatsers.

Samenwerking NBD Biblion en the Alignment House
Het doel van deze samenwerking is om innovatie in de bibliotheekbranche te versnellen. Dit betekent dat we nieuwe bibliotheekprogramma’s ontwikkelen maar dat we ook bestaande bibliotheekprogramma’s door willen ontwikkelen. Lees hier meer over de samenwerking.

www.nbdbiblion.nl
www.alignmenthouse.nl

Noot voor de redactie
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:
Jenna Kleingeld, Manager Programma’s (NBDB/TAH)
innovatie@nbdbiblion.nl
T  06 22282214

Overeenkomst Whooz en the Alignment House Bibliotheekland

Whooz en the Alignment House hebben een overeenkomst gesloten over het Mosaicgebruik in Bibliotheekland. The Alignment House is vanaf 1 januari 2017 de exclusieve leverancier van Mosaic voor bibliotheken en andere partijen in het stelsel.

Regio- en klantkennis is onontbeerlijk voor een goede en relevante dienstverlening. Mosaic biedt in combinatie met de kennis van the Alignment House voor alle bibliotheken een stevig fundament. Mosaic zorgt ervoor dat bibliotheken bouwstenen hebben voor gerichte inzet op de leden, een stevige programmering, het aangaan van coalities met partnerorganisaties voor specifieke doelgroepen en input voor strategisch overleg met de gemeente. Hanneke Bruggeman (directeur de Nieuwe Kolk Assen) stemt hiermee in: “Mosaic is voor ons relevant omdat het inzicht geeft in ons lokale verzorgingsgebied. Daarmee geeft het tools om dit gebied te bewerken op basis van analyse in plaats van gevoel.”

In het recente verleden is er landelijk binnen het Bibliotheekstelsel gebruik gemaakt van de Klant is Koning een oudere versie van Mosaic. De data is toen niet goed geactiveerd wat er toe heeft geleid dat deze overeenkomst is opgezegd. Om de activatie van Mosaic zo optimaal mogelijk aan te laten sluiten op de opgave van de lokale bibliotheek biedt the Alignment House daarom vanaf nu Mosaic inclusief activatie aan alle partijen binnen het Bibliotheekstelsel.

Daarmee is Mosaic nu niet alleen op een laagdrempelige en betaalbare manier toegankelijk voor iedereen in het bibliotheekveld, maar leren bibliotheekorganisaties ook Mosaic gericht in te zetten en onderdeel te laten uitmaken van het bibliotheekwerk.

In een kick-offsessie van één dagdeel wordt op basis van de doelstelling van de lokale bibliotheek de organisatie getraind om de data van Mosaic te analyseren en toe te passen in de praktijk. Daarnaast biedt The Alignment House lokale bibliotheken een data-analist, om uit eigen data en Mosaic de regio specifieke verbanden te leggen en toepassingen te ontwikkelen.

Voor vragen neem contact op met Marinde Beek via 06 37438517 of m.beek@alignmenthouse.nl