Privacybeleid uitgebreid

Privacybeleid the Alignment House (uitgebreid)

 

The Alignment House is een organisatie die gespecialiseerd is in positionering en alignment. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruikt zij instrumenten en verwerkt zij Persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

Gebruikte begrippen
In dit document wordt verstaan onder:

 • The Alignment House: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Be-con B.V., Kapellestraat 13-A, 3421 CT Oudewater, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 27331926 en handelend onder The Alignment House.
 • Opdrachtgeversdata: Persoonsgegevens, die door de opdrachtgever worden aangeleverd voor analyse, marketing en onderzoek doeleinden.
 • Whize/Mosaic data: Het eindproduct dat Whize levert, zijnde segmentatiedata op postcode en postcode/huisnummer niveau.
 • Persoonsgegevens: Alle soorten informatie die in een koppeling kan leiden tot een identificeerbare persoon
 • Verwerkersovereenkomst: De overeenkomst tussen de opdrachtgever en The Alignment House waarin vastgelegd zijn de rechten en plichten om Persoonsgegevens te verwerken conform de AVG.
 • Subverwerkersovereenkomst: De overeenkomst tussen The Alignment House en een organisatie of ZZP-er, die in opdracht van The Alignment House verwerkingen uitvoert t.b.v. het project voor de oorspronkelijke opdrachtgever van The Alignment House.
 • Datalek: Een datalek is een situatie waarbij er inbreuk ontstaat op Persoonsgegevens bij verlies of onrechtmatig gebruik.
 • Betrokkene: De natuurlijke persoon van wie Persoonsgegevens worden verwerkt.

Doel verwerking Persoonsgegevens
Het doel van de verwerking van Persoonsgegevens is om uitvoering te kunnen geven aan de opdrachten, die aan The Alignment House worden gegeven door opdrachtgevers.

 • Doelgroepanalyses
 • Doelgroepselecties
 • Kwalitatieve- en kwantitatieve onderzoeken
 • Locatieonderzoeken
 • Marketing analyses
 • Segmentatie analyse op basis van postcode en postcode huisnummer (Whize data)

Er worden geen gegevens bij The Alignment House  opgenomen en verwerkt voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Ook worden geen gegevens geregistreerd anders dan die voor dit doel noodzakelijk zijn.

Opdrachtgeversdata kunnen gebruikt worden in combinatie met Whize gegevens voor analyse doeleinden. In de instructie, die hieraan ten grondslag ligt, is opgenomen dat er geen andere data wordt aangeleverd dan strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht.

Whize/Mosaic data (opgenomen gegevens)
In relatie tot de Whize producten zijn er verschillende categorieēn van gegevens die geheel of gedeeltelijk als Persoonsgegevens kunnen worden gekenmerkt:

Brondata Whize
De primaire leverancier  van de brondata voor Whize informatie is Experian Nederland B.V.. De bronnen die Experian verkrijgt zijn openbaar raadpleegbaar dan wel door Experian met toestemming verkregen. Uit het contract met Experian volgt dat Experian de gegevens heeft verkregen en verwerkt in overeenstemming met de wet.

De van Experian afkomstige brondata omvatten adres- en woonplaatsgegevens en een inschatting van socio/demografische gegevens zoals leeftijdsklasse, leeftijdsklasse kinderen, klasse type woning, aantal verhuizingen in klassen. Mosaic segmentaties op 6 posities postcode en huisnummer, eigendom woning, transactiewaarde woning, hypotheeksom woning, laatst verhuizing van het adres en registratie van zakelijke activiteit op adres.

Whize zelf ontvangt marktonderzoeksdata. Het gaat hier om geanonimiseerde respondentenresultaten naar aanleiding van marktonderzoek verrijkt met de Whize profielgegevens

Whize data
Whize verwerkt de geleverde gegevens van haar leveranciers in het eindproductWhize data. Deze data worden door Whize gebruikt om haar afnemers inzicht te geven in de kenmerken, interesse en gedragingen van huishoudens in Nederland. De in dit kader te verwerken gegevens dienen toereikend te zijn, ter zake dienend en niet bovenmatig te zijn met het oog op de verwerkingsdoeleinden.

Opdrachtgeversdata
Binnen The Alignment House is er sprake van twee categorieēn Opdrachtgeversdata:

Opdrachtgevers data t.b.v. Whize analyses
Opdrachtgevers leveren hun klantbestand aan The Alignment House. Dit bestand bestaat alleen uit postcode en postcode/huisnummer. De aanpak van Whize is gebaseerd op gegevens op huishoudniveau. Op postcode/huisnummerniveau wordt de koppeling gelegd tussen de gegevens van opdrachtgever en de Whize data. Daaruit voortkomend komen statistische gegevens die worden verwerkt in een analyse en presentatie.

Overige Opdrachtgeversdata
Opdrachtgevers kunnen Persoonsgegevens aanleveren t.b.v. verwerking, selecties of validatie. Hierbij zal contractueel gewaarborgd zijn dat de opdrachtgever de betrokkene hierover heeft geïnformeerd en/of daar waar relevant, hiervoor toestemming heeft gevraagd.

Verwerkersovereenkomst en Subverwerkersovereenkomst
Voor de verwerking van Opdrachtgeversdata ligt een Verwerkersovereenkomst aan ten grondslag tussen opdrachtgever en The Alignment House. Deze Verwerkingsovereenkomst kan aangeboden worden door de opdrachtgever of er kan gebruikt gemaakt worden van de model Verwerkersovereenkomst die is opgesteld conform de richtlijnen van de AVG (art. 28). The Alignment House kan op verzoek de model-overeenkomst aan opdrachtgever ter beschikking stellen. De Verwerker houdt een intern handboek en verwerkersregister (logboek) bij conform de richtlijnen van de AVG (art. 30).

Indien The Alignment House partijen inhuurt om Persoonsgegevens te verwerken, dan zal er tussen The Alignment House en de ingehuurde partij een Subverwerkersovereenkomst afgesloten worden, die dezelfde bepalingen heeft als de Verwerkersovereenkomst.

De Subverwerkersovereenkomsten zijn opgenomen in een interne handleiding en er zijn logboeken opgesteld.

Datalek
Indien er sprake is van een Datalekbij de verwerker, dan zal deze dit binnen 12 uur melden bij de opdrachtgever, die dit weer binnen 72 uur moet melden bij de AP. The Alignment House heeft een logboek aangelegd, waarin geregistreerd wordt wanneer een Datalek is ontstaan, soort Datalek en wanneer gemeld.

Beveiliging
The Alignment House draagt zorg voor een adequaat beveiligingsniveau en legt passende, technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerkingen op grond van de AVG conform artikel 32. Jaarlijks zal er een controle plaatsvinden of aanpassingen in de beveiliging noodzakelijk zijn.
De beveiligingsprocedure is vastgelegd in een handboek.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn gebruikt. The Alignment House zal de Persoonsgegevens na het verlopen van de bewaartermijn vernietigen. Dit is vastgelegd in het logboek.

Recht op inzage, verzet, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming.
Iedere Betrokkene heeft recht op inzage in zijn of haar gegevens. Voor Persoonsgegevens van de opdrachtgever, zal er door The Alignment House verwezen worden naar de desbetreffende opdrachtgever.

Indien het een verzoek is m.b.t. Whize data, dient opgemerkt te worden dat Whize zich bezighoudt met het analyseren op huishoudniveau (postcode en huisnummer) en doelgroep analyse (persona’s). Dit is geen individuele toepassing. Daarom zal een aanpassing van een gehele groep niet mogelijk zijn, tenzij blijkt dat een onjuistheid betrekking heeft op de gehele groep. The Alignment House zal het verzoek dan doorleiden naar Whize. Wat betreft Persoonsgegevens waarvan The Alignment House eigenaar is, kan de Betrokkene een mail sturen naar: avgofficer@alignmenthouse.nl
The Alignment House zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na indiening van het verzoek schriftelijk reageren.

AVG Officer
The Alignment House heeft intern een verantwoordelijke (AVG officer) aangesteld, die de richtlijnen van de AVG opvolgt.

Bevoegde toezichthouder
Toezicht op verwerking van de Persoonsgegevens in Nederland vindt plaats door de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Betrokkenen van wie Persoonsgegevens worden verwerkt hebben het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Doorgifte Persoonsgegevens buiten de Europese Unie
The Alignment House verstrekt geen Persoonsgegevens aan derden buiten de Europese Unie, tenzij zij daartoe door bevoegd wettelijk gezag wordt verplicht.

 Tot slot
Het Privacybeleid is vastgesteld door de directie van The Alignment House dd. 1 mei 2018.  Het privacybeleid is conform de AVG, welke een ingangsdatum heeft van 25 mei 2018.

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot het Privacybeleid kunt u ons benaderen via avgofficer@alignmenthouse.nl