De Bredebieb-mix

Een Bredebieb vergt een scherpe positionering: wanneer ben ik relevant voor mijn omgeving met de kwaliteiten en kernfuncties die ik als bibliotheek heb?

Positioneren
Een scherpe positionering vergt daarom:

  1. een scherpe visie op de vraagstukken waar uw lokale gemeenschap voor staat vertaald naar een duidelijke ambitie: waar zetten wij op in als organisatie gelet op alles wat er speelt in onze omgeving. Dit vergt focus en dus keuzes maken: wat doen we wel en wat doen we niet. En daar expliciet in zijn. Dat geeft de Bredebieb een duidelijk profiel.
  2. bewust zijn van de eigen kwaliteiten. En strikt zijn in het uitvoeren van uw kernfuncties, waarbij duidelijk is welke doelen u daarmee dient.
  3. weten wat de samenstelling en segmentatie van de lokale gemeenschap is. Wat is het profiel van ons verzorgingsgebied? Met welke groepen zijn wij al sterk verbonden. Wie missen we? Wanneer zijn we voor hen relevant? Wat vragen zij? Wie zijn dan onze partners? Het lokale speelveld is in beweging. Zijn de partners van vandaag ook die van morgen? Wat niet verandert: de bevolking. Zowel uw organisatie als de bevolkingssamenstelling zijn constante factoren. Het is daarom van wezenlijk belang om inzicht te hebben in de binnenkant en buitenkant van de Bredebieb. Als dat scherp is, is het makkelijker gerichte gesprekken aan te gaan met partners en uw gemeente(n).

 

Bredebieb-mix
Hoe deze drie elementen op elkaar ingrijpen, bepaalt uw positionering. Op basis van vele gesprekken binnen en buiten de bibliotheeksector en met zowel publieke als private partijen hebben wij een schema ontwikkelt dat aangeeft waar wat de meest kansrijke domeinen zijn voor de Bredebieb: de Bredebieb-mix.

 

 

Bredebieb mix

Het schema gaat uit van de 5 kernfuncties van de WSOB die het kloppend hart vormen van de active librarian. Overkoepelend voor uw positionering is de Public Library Manifesto: het gaat om het op een actieve manier verbinden van mensen en kennis, daar waar die verbinding relevant is en niet vanzelf tot stand komt.

Voor de vier kwadranten zijn dus alle vijf kernfuncties met als achterliggend doel het verbinden van mensen en kennis van belang. Hoe dit vorm krijgt, verschilt per kwadrant en hangt af van uw lokale situatie.

Wij zien dat de Bredebieb de grootste toegevoegde waarde kan hebben in:

  1. Werk en participatie 
  2. Zorg en welzijn
  3. Mediawijsheid, informele educatie en zelfontplooiing
  4. Communityvorming

De Bredebieb-mix laat zien waar op hoofdlijnen de belangrijkste aanknopingspunten zitten voor de Bredebieb in het lokale maatschappelijke hart. In de kwadranten zijn ook taartpunten te zien. Daarmee geven wij weer dat de samenstelling van deze mix per Bredebieb kan verschillen. In de ene regio kunnen er veel vragen op het gebied van zorg en welzijn zijn, omdat er sprake is van een sterk vergrijsde bevolking, waar zaken als eenzaamheid, mantelzorg en gezondheidsinformatie van belang zijn. In een regio met veel werkloosheid kan het accent juist liggen in het begeleiden van werkzoekenden naar werk en/of maximale zelfstandigheid samen met de sociale dienst en/of het UWV.