23 juni de derde editie van de Bredebiebconferentie

Op 23 juni jl. was de derde editie van de Bredebiebconferentie bij Utrecht Centrum voor de Kunsten te Utrecht. Met spreker Wim de Ridder (futuroloog) en de sprekers van de break-out sessies is gekeken hoe de rol van de bibliotheek als informatiemakelaar ingevuld kan worden. Hoe geef ik hier in de dagelijkse praktijk vorm aan? Hoe neem ik hier de mensen in de organisatie in mee?

Van de uitkomsten is een professional charter gemaakt, deze vindt u hieronder.

 

De Active Librarian

De doelstelling van de bieb is om de lokale gemeenschap (zowel het individu als de community) in staat te stellen om betere keuzes te maken in hun leven. Dat speelt op twee niveaus:

1. om gebruik te kunnen maken van de burgerrechten in de democratische rechtstaat (kiezen en gekozen worden) en het onderhouden van de democratische cultuur (omgaan met de spanning – lokaal – tussen algemeen belang en welbegrepen eigenbelang)
2. om de zelfregie van inwoners individueel en in onderlinge relaties te ontwikkelen

De bieb is een platform dat de bovenstaande doelstelling realiseert door lokaal verbindingen te leggen tussen mensen en kennis. Hierin is de bieb faciliterend. De active librarian faciliteert het platform, ontwikkelt en onderhoudt een lerend netwerk en geeft gebruikers van het platform toegang tot de juiste kennis en resources. Toegang tot informatie is het zuurstof in de 21e eeuw voor participatie. Omgaan met informatie op de juiste manier vergt een set aan samenhangende basisvaardigheden, de zogenaamde 21st century skills. Via het platform van de bieb leren mensen niet alleen om informatie tot zich te nemen, maar ook hoe daar zelf zo zelfstandig mogelijk mee om te gaan. De active librarian is het hart van de bieb: de informatieprofessional. Informatieprofessionaliteit is de kennis over het leerproces van mensen: hoe mensen informatie tot zich nemen op een zodanige manier dat die toepasbaar is in het dagelijks leven van de mens. De bieb is hiervoor de leeromgeving.

Er is een overload aan informatie. De kwaliteit verschilt, de informatie is versnipperd en vaak op een niet relevante manier ontsloten. De bieb is niet meer de fysieke plek waar al die informatie samen komt. Dat is onmogelijk. Informatie is overal om ons heen. De bieb is daarom een platform met de lokale samenleving als markt. Zij verzamelt voor de inwoner relevante informatie die is versnipperd, filtert, contextualiseert, duidt, ontsluit en activeert de informatie. Dit doet zij samen met de inwoners. De bieb beschikt als platform over een relevant netwerk van publieke, private partijen, (georganiseerde) inwoners die over die informatie beschikken. De bieb sluit aan op de thema’s die lokaal spelen en de inwoners in het leven van alle dag raken. De bieb is daar waar de mensen het in het dagelijks leven over hebben. Dat kan in een fysieke bibliotheek zijn of het kan ook bij een partnerorganisatie, buiten, in een dorpshuis zijn.

Voorbeeld is mantelzorg: dit is een thema dat meerdere stelsels doorkruist, met spelers met een gefragmenteerd informatieaanbod. Mantelzorg overkomt je. Opeens is er iets met een naaste en ben je mantelzorger. Of je bent ziek en wordt afhankelijk van anderen, maar je hebt geen netwerk waar je op kan terugvallen. Dat levert een hoop vragen op. Je wil informatie die je verder helpt en lokaal van aard is. Hoe moet ik nu verder in mijn woonplaats? GGD, Welzijn, gemeente, zelfhulporganisaties, sociale partners, internet zijn belangrijke bronnen van informatie. In het platform van de bieb worden deze bronnen met de eindgebruiker in samenhang gebracht en ontsloten op een voor de eindgebruiker bruikbare, toepasbare en relevante manier. Dat kan door een digitaal dossier te maken, een (online) community te vormen, een programmering te maken voor en door mantelzorgers en mensen die mantelzorg nodig hebben en daarbij bovenstaande netwerkpartners te betrekken. Het kan leiden tot debat over het lokaal vormgeven formele/informele zorg. 

 

Break-out sessies

Break-out sessie: Active Librarian
Wat is mijn professionaliteit naast de vrijwilligers?

Tijdens deze sessie wordt gezamenlijk een functieprofiel geschetst van de Active Librarian. De belangrijkste vragen bij deze sessie zijn: Wat is de Active Librarian? Welk type mensen heb je nodig? Welke competenties zijn voor deze werknemer van belang? Welke uitstraling wil je als bibliotheek uitdragen? Tot slot: hoe ga ik hiermee aan de slag in mijn organisatie?

Maarten CrumpMaarten Crump, een van de founders van de Bredebieb, is visionair in de wereld van de publieke sector. Als geen ander weet hij wat in de publieke wereld speelt, hoe stelsels en praktijk met elkaar schuren, en hoe deze werelden te verbinden in het realiseren van maatschappelijk rendement. Wie stevig in zijn schoenen wil staan, moet over de grenzen van zijn eigen speelveld kijken. Maarten weet allianties te smeden van publieke en private partijen, die zowel oog hebben voor de behoefte van de eindgebruiker als van de opdrachtgever.

Break-out sessie: Lokale kennisinfrastructuur
Welke bronnen moet ik gebruiken om mensen in de regio met informatie te verbinden?

Tijdens deze sessie wordt gekeken hoe de lokale kennisinfrastructuur van een regio verbeterd kan worden, centraal hierin staat kennisontwikkeling en kennisoverdracht. De belangrijkste vragen bij de sessie zijn: Welke handvatten zijn als gemeenschap nodig om de lokale kennisinfrastructuur te laten draaien? Hoe kan de bibliotheek hierin de spin in het web zijn? Hoe ziet het ecosysteem eruit? De focus is het creëren van een participatiesamenleving, ondersteund door een kennisinfrastructuur

alex Talsma bredebiebAlex Talsma is ondernemer en digtaal strateeg, hij helpt organisaties om de digitale communicatie zo goed mogelijk in te zetten door te kijken naar de unieke identiteit van een organisatie. Samen met architect Aat Vos heeft hij de digitectuur filosofie ontwikkeld. De Digitectuur® gaat over het succesvol integreren van digitale technologie in gebouwen en organisaties.

Break-out sessie: Business intelligence
Welke inzichten heb ik nodig om de informatiefunctie neer te kunnen zetten?

Bij business intelligence gaat het over verzamelen van gegevens van de burgers, partners en stakeholders waardoor inzichtelijk wordt gemaakt waar behoefte aan is en welke maatschappelijke thema’s van belang zijn. Zo is het mogelijk om te voorzien in de behoefte van de eindgebruiker. Tijdens deze sessie zal gekeken worden welke inzichten hiervoor van belang zijn, zodat de informatiefunctie van de bibliotheek kan worden bewerkstelligt en de informatiemakelaar daadwerkelijk voorziet in de behoefte van de klant.

Henk Foekema BredebiebHenk Foekema maakt deel uit van  Totta Beleid en Projectmanagement (valt onder Totta Research). Foekema beschikt over kennis op het gebied van markt- en opinieonderzoek, beleidsonderzoek en implementatietrajecten. Henk Foekema was voorheen directeur van de sector Overheid & non-profit van TNS NIPO.

Break-out sessie: Finance
Hoe kom ik aan geld om de nieuwe rol van informatiemakelaar invulling te geven?

Een belangrijk onderdeel voor het bewerkstelligen van de nieuwe rol van informatiemakelaar is zorgen voor de financiering. Zijn er mogelijke subsidies en fondsen of moet de bibliotheek ook commerciëler gaan kijken? In deze sessie worden inzichten geboden op het gebied van (nieuwe) financieringsvormen.

 

Michel BierhMichel Bierhuizenuizen werkt bij Avant Ondernemersadviseurs en is specialist in het vinden van goede bedrijfsfinancieringen.

 

 

Wim de Ridder

Wim de Ridder was tot 2016 hoogleraar Toekomstverkenning en Toekomstonderzoek aan de Universiteit Twente. Daarvoor was hij directeur van de Stichting Maatschappij en Onderneming, ook was hij hoofd Economisch Bureau en Planning van de NMB-bank en heeft hij als wetenschapper gewerkt bij de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Momenteel is Wim de Ridder directeur van Futures Studies & Management Consultancy bv. Deze organisatie richt zich op een lange termijn verkenning en strategische advisering. Daarnaast heeft de Ridder een aantal publicaties op zijn naam staan, waaronder zijn laatste boek: De ontdekking van de toekomst. Wat we al weten, is niet te geloven (2014).

Contact

Bredebieb
Wijdstraat 11
3421 AJ Oudewater

T: 0348 71 26 01
E: info@bredebieb.nl
W: www.bredebieb.nl
W: www.alignmenthouse.nl